รับทำสปริงเกอร์ sprinkler ระบบน้ำอัตโนมัติ water timer บ้าน สวน โรงแรม
Facebook Bookmark and Share

ปั๊มน้ำ กับ ระบบสปริงเกอร์การเลือกปั๊มน้ำ ระบบสปริงเกอร์

องค์ประกอบในการทำระบบน้ำ1.เป้าหมายในการเลือกระบบน้ำ

บริษัทมีอุปกรณ์ให้น้ำมากมายหลายระบบ ที่จะสนองตอบความต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำระบบให้น้ำ โดยมีระบบที่สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่เกษตร เช่น แปลงพืชผักหวานบ้าน แปลงพืชไร่ สวนผลไม้ ระบบให้น้ำในโรงเรือน สนามกีฬา ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และสวนสาธารณะ ฯลฯ โดยทุกระบบมีการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป
ปั๊มน้ำ


2.เลือกระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมีราคาแพง แม้ว่าปัจจุบันนี้ รัฐบาลจะยังไม่มีการเรียกเก็บค่าน้ำ แต่ก็ต้องเสียค่าพลังงานในการนำน้ำมาใช้ดังนั้นปริมาณน้ำที่ใช้ ควรให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก โดยเลือกหัวจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่รดน้ำ รัศมีการฉีด แรงดันน้ำจากปั้ม และขนาดของหัวจ่ายน้ำ ในกรณีที่ยังไม่มั่นใจ ควรทดลองทำในคลองขนาดเล็กก่อน

3.การจัดเตรียมระบบ

เมื่อได้ตัดสินใจเลือกระบบที่ต้องการได้แล้ว ควรทำแบบร่างขนาดพื้นที่ในกระดาษ หากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ควรแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน (โซน) โดยใช้วาล์วเป็นตัวกำหนดโซน เพื่อสลับเวลาการให้น้ำ การแบ่งโซนจะมีผลทำให้ขนาดท่อ อุปกรณ์ และปั้มน้ำเล็กลง ซึ้งเป็นการประหยัดอีกทางหนึ่ง ในกรณีที่มีระบบให้น้ำใหญ่มาก อาจแบ่งการติดตั้งเป็น 2 หรือ 3 ระบบก็ได้( 2 หรือ 3 ปั้ม ) เพื่อประหยัดเวลา และง่ายต่อการบำรุงรักษา

4.การจัดแบ่งโซนและวางท่อ

ในการจัดแบ่งโซนที่ถูกต้องควรแบ่งให้ทุกโซน มีจำนวนพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยทั่วไประบบท่อจะประกอบด้วยท่อประธาน ท่อรองประธาน สำหรับแบ่งโซน และท่อแขนงจ่ายหัวจ่ายน้ำ ขนาดของท่อมีความสัมพันธ์กับปริมาณการไหลของน้ำ ดังนั้นขนาดท่อที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับปริมาณการให้น้ำในแต่ละโซน

5.ปั้มสูบน้ำ

ปั้มสูบน้ำเป็นหัวใจในการทำระบบน้ำ โดยมีหน้าที่นำน้ำจากแหล่งน้ำพร้อมเพิ่มแรงดันเข้าในระบบผ่านกรองน้ำ ท่อประธาน ท่อรองประธานแยกไปท่อแขนงส่งต่อมายังหัวจ่ายน้ำ เนื่องจากปั้มมีความสำคัญต่อระบบ จึงขอนำเสนอคำนิยามที่เกี่ยวกับปั้มสูบน้ำ พร้อมคำอธิบายความหมายในลักษณะการใช้งานคำศัพท์พิเศษที่เกี่ยวกับปั้มน้ำคำศัพท์ที่อยู่ข้างล่าง คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับปั้มน้ำพร้อมคำอธิบายและความหมาย โดยที่หน่วยทุกชนิดที่ช้ในการอธิบาย จะเป็นหน่วยเมตริกซึ่งสามารถใช้ในการเทียบหน่วยและแปลงหน่วยต่าง ๆ

เฮด (Head)

เฮด ( Head) คือความสูง, ความต่างระหว่างระดับต่าง ๆ และความชัน ในกรณีของปั้มน้ำ ปั้มน้ำที่มีปริมาณการไหลของน้ำเท่ากับ Q ลิตรขึ้นไปในแนวตั้งได้ 30 เมตร ทุก ๆระยะเวลา 1 วินาที สำหรับปั้มน้ำโดยทั่วไป เฮด (Head) ของปั้มสามารถหาได้จากเอกสารแสดงข้อมูลทางเทคนิคของปั้มจากทางผู้ผลิต โดยปริมาณเฮด (Head) ของปั้มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดและความเร็วในการหมุนของใบพัดปั้มน้ำ ในกรณีที่นำมาใช้งานในระบบสปริงเกอร์ เฮด (Head) คือแรงดันที่ต้องการของหัวจ่ายน้ำเพื่อให้ได้รัศมีและปริมาณน้ำที่กำหนดน้ำหนักจำเพาะ (Specific Weight )

น้ำหนักจำเพาะของของเหลว เป็นน้ำหนักต่อปริมาตรของของเหลวชนิดนั้น ๆ โดยน้ำหนักจำเพาะจะมีหน่วยเป็น 1 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ 1Kg/cm3 โดยที่ 1ลูกบาศก์เดซิเมตร (1dm3) มีค่าเท่ากับ 1 ลิตรปริมาณการไหล (Flow)

ปริมาณการไหล (Flow) คือปริมาณของของเหลวที่ไหลผ่านพื้นผิว/ ช่องต่าง ๆ เช่น ปริมาณการไหลของน้ำที่ไหลผ่านทางน้ำออกของปั้มหรือท่อส่งน้ำต่อ 1 หน่วยเวลา

ปริมาณการไหลของน้ำสามารถวัดได้ในหน่วย ลิตร / วินาที หรือลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง

ปริมาณการไหลของน้ำในท่อ และปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสายไฟนั้นมีหลักการที่ค่อนข้างคล้ายกัน โดยเฮด (head) ของของเหลวจะเหมือนกับแรงคลื่อนไฟฟ้า โวลท์ (V) และปริมาณการไหลของของเหลวก็จะเปรียบเหมือนปริมาณกระแสไฟฟ้า ( แอมป์ A )และปัจจัยที่ทำให้ค่าเหล่านี้เปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนกันอีก ด้วยสายไฟเส้นเล็กจะไม่สามารถจ่ายไฟได้มากเท่าสายไฟเส้นใหญ่ เช่นเดียวกันกับท่อน้ำที่มีขนาเล็กก็จะส่งน้ำได้น้อยกว่าท่อที่มีขนาดใหญ่ (ขนาดของท่อส่ง สามารถใช้ท่อให้ใหญ่กว่าทางออกของปั้มน้ำได้ )

ในกรณีของน้ำ ค่าแรงต้านทานก็คือค่า Head Loss ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของท่อที่ใช้ ( วัตถุดิบที่ใช้, รูปร่าง และพื้นผิวภายในท่อ )โดยที่ความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านก็มีส่วนด้วยแรงดันที่สูญเสียไป (Head loss)

แรงดันที่สูญเสียไป (Head loss ) คือแรงดันของน้ำที่สูญเสียไประหว่างที่ไหลผ่านท่อ, กรองน้ำ,ข้อต่อ,วาล์ว

แรงดันที่สูญเสียไปเนื่องจากแรงเสียดทานนี้ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในระบบไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะลดลงถ้ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในระบบน้ำก็เช่นเดียวกัน น้ำจะเสียแรงดันมากขึ้นตามความเร็วของน้ำในระบบ ดังนั้นถ้าระบบน้ำมีการใช้ขนาดของท่อให้เล็กกว่าปกติ กรองเกิดการอุตัน หรือหัวจ่ายน้ำอุดตัด แรงดันก็จะสูญเสียมากขึ้นตามไปด้วย มีผลให้ปริมาณน้ำลดลง

แม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากในการที่จะเลือกระบบและอุปกรณ์ บริษัทรับรองว่าทางบริษัทมีระบบและอุปกรณ์ที่สามารถสนองความต้องการของท่านจากแหล่งจำหน่ายเดียวกัน โดยสามารถเลือกซื้อหรือสั่งงซื้อได้ตามความต้องการ จากตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน จากประสบการณ์การเลือกระบบรดน้ำที่ถูกต้อง มีการติดตั้งอย่างถูกวิธี จะมีส่วนช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จในการทำการเกษตร

อัตราการไหลสูงสุดในท่อพีอี PN 4 อัตราการไหลสูงสุดในท่อพีวีซี CLASS 8.5

รับทำเว็บ  webUB.com


จาก: http://www.raiteera.com/home/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%83/
ขึ้นไปด้านบน